Perinteinen kiinalainen lääketiede – Yksilöllistä, tasapainoista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Jaa blogi

Perinteinen kiinalainen lääketiede on jo vuosikymmenten ajan ollut voimissaan Suomessakin. Parhaiten siitä tunnetaan akupunktio, kehon energioiden stimuloiminen ja ohjaaminen energioiden kulkureiteillä eli akupunktiomeridiaaneilla sijaitseviin akupisteisiin neuloja pistämällä. Kokonaisuudessaan perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluu paljon muutakin. Kyseisiä akupisteitä voi myös painaa sormella tai akupunktiomeridiaaneja hieroa ja sivellä. Niitä voi myös lämmittää moksibustiolla, stimuloida kuppauslaseilla ilman verenpäästöä tai kevyesti hakata ”seitsentähtineulalla” eli akuvasaralla. Kiinassa yrttilääkintä on hyvin suuri osa perinteistä kiinalaista lääketiedettä. Perinteisesti oikeanlainen ravinto on ollut myös tärkeässä roolissa, kuten elämäntavat yleensäkin.

Minkälaista hoitoa kenellekin annetaan, riippuu täysin yksilön tilanteesta. Siihen vaikuttaa paitsi yksilön konstituutio, synnynnäinen perusrakenne, myös hänen senhetkinen yksilöllinen tilanteensa sekä ympäristö, jossa hän elää. Täten perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoito ei ole kaavamaista, vaan sekä menetelmät että käsittelytavat vaihtelevat tilanteen mukaisesti.

Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä on pyrkimyksenä kehon energioiden saattaminen tasapainoon. Tasapainoiset kehon energiat luonnostaan korjaavat tilanteen. Perinteinen kiinalainen lääketiede on siis ihmisen omien itseparannusvoimien herättelemistä ja ohjaamista. Ihanteellisissa tapauksissa se on ongelmien ennaltaehkäisyä, pyrkimystä korjata energioiden vääristymät ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa ongelmia fyysisellä tasolla. Jos ongelma on jo edennyt fyysiselle tasolle, sen korjaaminen energioita säätelemällä kestää yleensä pitemmän aikaa. Tällöin vaiva vaatii usein myös puuttumista länsimaisen koululääketieteen keinoin, esimerkiksi lääkkeiden tai leikkauksien avulla.

Miten sitten voi tietää, että ihmisen energiat ovat jotenkin pielessä? Ihminen itse usein tuntee sen jonkinlaisena vaivana, huonona olona tai häiritsevänä tuntemuksena. Jos vaiva on vielä täysin energian tasolla, niin koululääketieteen tutkimuksissa ei yleensä löydy mitään. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen tutkimusmenetelmät ovat moninaisia, asiakasta katsotaan, kuunnellaan,  tunnustellaan ja häneltä kysellään kaikenlaista. Hyvin keskeisiä tutkimisen tapoja ovat pulssin tunnustelu ja kielen katsominen. Kiinalaisessa tavassa tunnustella pulssia ranteesta on kaksitoista eri kohtaa, joissa ilmenevät eri sisäelinten energioiden tila. Pulssista tunnustellaan erityisesti sen laatua. Ei siis pelkästään sitä, onko se nopea vai hidas, vaan sen lisäksi esimerkiksi, onko se lankamainen, jännittynyt, koukkaava, liukas vai kelluva. Kielestä katsotaan itse kielen väriä, muotoa, siinä mahdollisesti olevia uurteita, sekä kielen katetta tai katteen puutetta. Katteen väri ja laatu kertovat paljon, onko kate paksu vai ohut, keltainen vai valkoinen, kenties tahmea, juureton ja niin edelleen.

Samankaltaisesti tarkastellaan koko ihmistä, esimerkiksi katsellaan hänen kasvojaan ja silmien ilmettä, tai tunnustellaan hänen vatsaansa. Ajatuksena on, että ihminen on kokonaisuus. Kielestä ei ilmene vain kielen tila, vaan koko ihmisen tila. Samoin vatsaa tunnustelemalla saa tietoa paitsi itse vatsan tilasta, myös ihmisen kokonaistilasta.

Tässä tarkastelussa on tärkeätä ymmärtää, mihin suuntaan energia on jotenkin harhautunut. Keskeisiä näkökohtia tässä on ensinnäkin, onko se jotenkin väärällä tavalla liian voimakasta vai liian heikkoa. Toisena keskeisenä tutkimuksen kohteena on, onko se luonteeltaan liian kylmää vai liian kuumaa. Tutkimusten tulosten pohjalta päädytään oikeanlaiseen hoitoon. Jos vaikkapa päänsärystä kärsivän ihmisen energiat pään osalta ovat liian vahvoja ja kuumia, ei kannata valita akupisteitä, jotka vahvistavat ja lämmittävät, eikä käsitellä neulaa vahvistavalla tavalla tai lämmittää pistettä moksibustiolla. Silloin pitää pyrkiä vähentämään liikaa energiaa päästä ja pitää kuumuutta kurissa. Jos taas päänsärky johtuu siitä, ettei päähän pääse tarpeeksi energiaa, pitää päinvastoin valita akupisteitä ja neulan käsittelymenetelmiä, jotka lähettävät päähän lisää energiaa.

Täten perinteinen kiinalainen lääketiede on yksilöllistä, ihmisen sen hetkisen tilan huomioivaa, ja tämän pohjalta tasapainoon pyrkivää. Tässä katsontakannassa tasapaino on yhtä kuin terveys. Missään ei ole mitään liikaa tai liian vähän, vaan kaikkialla juuri sopivasti kaikkea tarvittavaa. Tähän pyritään kokonaisvaltaisesti. Ajatuksena on, että jos jokin ihmisen osa-alue on jotenkin poissa tasapainosta, vaikuttaa se väistämättä ihmisen kokonaisuuden hyvinvointiin. Näin tapahtuu ainakin ajan kanssa.

Kokonaisvaltaisuus perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ei tarkoita vain monipuolista lähestymistapaa. Siinä huomioidaan paitsi monet eri puolet, myös näiden puolien yhteydet toisiinsa sekä niiden jatkuvat muutokset. Ihmisen eri sisäelinten nähdään huolehtivan kehon kokonaisuudessa tietyistä asioista, mutta vaikuttavan myös toisiinsa. Samoin ihmisen eri olemuspuolet, fyysinen, psyykkinen ja henkinen puoli, vaikuttavat toinen toisiinsa. Lisäksi ihminen on osa ympäristöänsä, osa koko maailmaa, ja läheisessä kanssakäymisessä tämän ympäristönsä kanssa kaikilla eri tasoilla. Näitä koko ajan muutoksen tilassa olevia eri osa-alueita ja tasoja yhdistää ihmisessä virtaava energia. Siten akupisteitä ja meridiaaneja käsittelemällä päästään tähän ihmisen jatkuvan muutoksen tilassa olevaan kokonaisuuteen hyvin vaikuttamaan.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen taustafilosofia ottaa tämän kokonaisvaltaisuuden hyvin huomioon. Tätä taustafilosofian osaa kutsutaan elementtiopiksi. Nämä elementit, joiden niminä ovat vesi, puu, tuli, maa ja metalli, kuvaavat kukin tietynlaatuisia ja tietyssä muutoksen vaiheessa olevia ihmisen osa-alueita.

Yhtenä esimerkkinä tästä filosofiasta tuon esiin vesielementin, johon kuuluvat laatuna kylmyys, vuodenaikana talvi, ihmisen sisäelimistä munuaiset ja virtsarakko, psyykkisellä puolella perustavanlaatuinen voima olla olemassa ja uhkatilanteessa pelko, henkisellä puolella ihmisen kohtalo. Niinpä munuaismeridiaanin pisteistä on hyvä käsitellä kylmyydestä johtuvia vaivoja, vahvistaa ihmisen perusvoimaa ja helpottaa pelkoa, sekä tulla henkisesti kanssakäymiseen kohtalonkysymysten kanssa. Näitä pisteitä kannattaa käsitellä ennaltaehkäisevästi erityisesti talvella tai talven kynnyksellä. Eri elementit vaikuttavat myös toinen toisiinsa.

Nämä kaikki vaikutukset tapahtuvat kaikilla tasoilla, tasot toisiaan tukien. Esimerkiksi peloista kärsivää ihmistä voi auttaa paitsi itse psyykkisellä tasolla, myös vahvistamalla hänen munuaisiaan ja muutakin vesielementtiin liittyvää fyysistä puolta, sekä lisäksi edesauttamalla henkistä työskentelyä kohtalonkysymysten kanssa. Avuksi voi ottaa myös maaelementin, vahvistaa sen kautta selkeää ajattelua, joka auttaa pääsemään eroon turhista peloista. Käytännössä tämä kaikki on mahdollista oikeita akupisteitä oikealla tavalla käsittelemällä sekä muiden perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmien avulla.

Perinteinen kiinalainen lääketiede on vuosituhansia vanha, pitkän kirjallisen perinteen omaava ja käytännössä koeteltu opillinen järjestelmä, joka lähestyy maailmaa eri kulmasta kuin länsimainen tiede. Sen taustafilosofian vahvuuksia ovat kaikkien tilanteiden ja tapausten yksilöllinen huomioiminen, monipuolinen käsitys tasapainoisesta tilasta terveyden lähteenä sekä välineet syvällisen kokonaisvaltaisen ajattelun harjoittamiseen. Akupisteiden kautta ihmisen energiaan vaikuttaminen tuo puolestaan monitahoisen mahdollisuuden tuoda tämä filosofia käytäntöön, vaikuttaa ihmisen kokonaishyvinvointiin konkreettisesti.

Antero Karimo

Filosofian maisteri (pääaineina historia ja filosofia), perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeutti, laaja-alainen diplomiluontaisterapeutti, Shiatsu- ja akupainallusterapeutti, rentoutusterapeutti, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen kouluttaja

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen akupunktiohoitaja-koulutus järjestetään Flexiolla keväällä 2022, ja koulutus kestää 3 vuotta. Lue lisää täältä. 

Lue lisää blogitekstejä

Palautumisen terapeuttinen näkökulmani

Palautumisen terapeuttinen näkökulma   Palautumiskartta avaa visuaalisessa muodossa  palautumisen toteutumisen alueita, jotka psykofyysisen fysioterapeutin vastaanotolla on hyvä oivaltaa kohdatessa asiakkaita. Erityisesti tämä malli tulee hyötykäyttöön

Hermoston herkkyys

Olen nimennyt ”hermoston herkkyys” tapahtumaksi niitä reaktioita, joilla ihminen reagoi ympäristöön ja toisiin ihmisiin. Kutsun tällä nimellä myös monia työssäni tehtyjä harjoituksia oman hermoston  herkkyyden